Treća sjednica Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu održana je  10. rujna 2012. godine,  s početkom u 15,00 sati  u prostorijama HKIG-a, Ulica grada Vukovara 271.

Za sjednicu Upravnog odbora predložen  je slijedeći dnevni red :

 • utvrđivanje broja nazočnih članova ili njihovih punomoćnika, potrebnih za donošenje pravovaljanih  odluka Upravnog odbora
 • verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog odbora Udruge
 1. Informacija o radu Udruge za razdoblje od siječanj/lipanj 2012. godine
 2. Informacija o izvršenju financijskog plana za razdoblje od siječanj/lipanj 2012. godine
 3. Zaduženja po programu rada Udruge za 2012. godinu
 4. Informacije, pitanja i prijedlozi
  - Izrada loga Udruge
  - Izrada WEB stranice Udruge
  - Anketa o prioritetima rada Udruge
 
 Novosti