Utvrđivanje razlike u cijeni građevinskih radova kod ugovora o javnoj nabavi radova

KRONOLOGIJA
 

U travnju 2022.g. formirali smo radnu skupinu u kojoj su se okupili predstavnici naših najvećih graditeljskih tvrtki, predstavnici naše komore HKIG, te naše članice i pripremili smo sveobuhvatni dokument s našim prijedlogom vrlo jednostavne i lako provedive Metodologije i praktičnim prikazom izračuna promjene cijene građevinskih radova – na primjeru jedne tipične stavke iz troškovnika građevinskih radova - armaturnog željeza.

Takav naš prijedlog bio je dovršen 28. travnja i potom, u sljedećih 7 dana obratili smo se pisanim putem (e-mail) raznim uključenim ministarstvima, te svim javnim poduzećima i mnogim ostalim javnim naručiteljima u RH.

U tom dokumentu dali smo opći pregled stanja i na ranije spomenutom konkretnom primjeru obrazložili  kako primijeniti našu predloženu Metodologiju izračuna promjene ugovorne cijene građenja primjenom izračuna Klizne skale obračunate po pojedinim stavkama/vrstama radova. Razlog tomu je što, radi relativno velikih razlika koje su nastale u proizvodnim/dobavnim cijenama pojedinih građevinskih materijala, u raznim slučajevima realizacije ugovora o građenju nije optimalno primijeniti opću formulu klizne skale za sve ugovorene stavke primjenom ukupnog indexa povećanja prosječne cijene svih građ. materijala na tržištu, već je nužno izraditi kliznu skalu za specifične, pojedine materijale čiji porast cijene znatno odstupa od prosječnog povećanja cijena „košarice“ građevinskih materijala.

Nadalje, na  Danima ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG održanima 09.-11.lipnja 2022. u Opatiji održali smo radni sastanak s Ministrom graditeljstva g. Ivanom Paladinom, i prodiskutirali ovu problematiku i još jednom ponudili našu aktivniju suradnju i pomoć oko službenog definiranja Metodologije i izrade potrebnog pravnog okvira.

U konačnici, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je uvažilo samo manji dio naših primjedbi i prijedloga, i u konzultaciji s nekim konzultantima napravilo konačnu varijantu Metodologije, a koji je Vlada RH, zajedno sa Zaključkom usvojila 21.lipnja 2022. (niže dole su priloženi ti dokumenti).

Ono što smatramo ključnim, a nije izvršeno i ponuđeno stručnoj javnosti od strane Ministarstva graditeljstva, jest izrada praktičnih primjera izrade Metodologije na nekoliko različitih konkretnih projekata/vrsta radova, s prikazom načina izrade i obrade Analize cijena, Izračunom klizne skale, Načinom iskaza razlike u cijeni kroz tablice u excelu, te načina izrade obračunskih dokumenata za izvršene radove (privremenih i okončane situacije), kao i načina prezentacije i izrade računa za obračun razlike u cijeni uz svaku privremenu situaciju u razdoblju u kome se obračunava vrijednost razlike u cijeni sukladno usvojenoj Metodologiji. Mi, konzultanti UKDG-a smatramo, da ako se ne uspostavi određeni standard i definiraju protokoli, da će biti jako teško postići jedinstveni način tumačenje Metodologije što će stvoriti neujednačenost i velike razlike između pojedinih projekata, Naručitelja, izvođača, nadzora i drugih učesnika na projektima kod određivanja i provedbe načina obračuna razlika u cijeni vrijednosti građevinskih radova, što se nipošto ne bi smjelo dopustiti.

Stoga UKDG želi svojim aktivnim uključivanjem pomoći stručnoj javnosti i svim učesnicima na projektima koje provode javni naručitelji da se ujednače kriteriji i postigne standard provedbe Metodologije koji će vrijediti jednako za sve, bez obzira za kojeg se javnog naručitelja izvode radovi. Time štitimo i kolege konzultante uključene u realizaciju ovih projekata (nadzorne inženjere, voditelje projekata) ali i izvođače i naručitelje od mogućih neusklađenosti, i kasnijih problema s opravdavanjem i dokazivanjem izvršenih aktivnosti pred tijelima koja provode kontrolu poslovanja javnih naručitelja. (SAFU, Državna revizija, ostala tijela koja sudjeluju u istražnim postupcima).

„Zaključak 022-03/22-07/228, ur. broj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda, te u nastavku i  Metodologiju utvrđivanja razlike u cijeni radova kod ugovora o građenju u slučajevima promjene cijena pojedinih elemenata na temelju kojih je cijena radova određena“. 

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_71_1049.html

PRAKTIČNA PRIMJENA METODOLOGIJE / STRUČNA POMOĆ
 

Članice UKDG – konzultantske tvrtke u graditeljstvu obavljaju poslove tehničkog savjetovanja klijenata u procesima vođenja i realizacije velikih investicija u graditeljstvu.

Budući su se aktivno uključile od samih početaka u aktivnosti na definiranju metodologije Utvrđivanja razlike u cijeni kod ugovora o javnoj nabavi radova nastalih zbog utjecaja promjene cijena elemenata (građevinskih materijala), razradile su praktičnu primjenu metode i aktivno je primjenjuju na poslovima/projektima – graditeljskim investicijama na kojima su angažirane.

Već su izrađene i prihvaćene brojne analize i izračuni promjene ugovornih cijena.

Konkretne aktivnosti

Sukladno upravo usvojenim dokumentima od strane Vlade RH i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u svom radu, članice UKDG-a educiraju svoje klijente, izrađuju ogledne primjere izračuna promjene cijena pojedinih ugovornih stavki, praktične primjere izrade analiza vrijednosti radova s definiranjem svih koraka kako se izrađuju analize promjene cijena – s utvrđivanjem koeficijenata promjene pojedinih elemenata jedinične cijena kao i izračun ukupne razlike u cijenama za odabrane stavke.

U sklopu toga pružaju savjetodavne usluge naručiteljima i izvođačima radova o primjeni formula klizne skale i na buduće ugovore.

Metodologija koja se primjenjuje obuhvaća sveobuhvatnu analizu jedinične cijene pojedine stavke te udio utjecaja svake od najviše 5 njenih komponenti (materijal, rad, strojevi, gorivo i fiksni/nepromjenjivi dio) na ukupnu kalkulaciju jedinične cijene.

Svjesni relativno velikog broja pitanja i razlika u načinu tumačenja i primjene, te brojnih nejasnoća i nesnalaženja u načinu primjene službeno usvojene Metodologije od Vlade RH, članice UKDG-a u svom radu daju stručnu pomoć kolegama inženjerima – članovima HKIG i drugih inženjerskih komora i provode edukaciju državnih službi, ministarstava i velikih javnih naručitelja – s praktičnim upoznavanjem u svezi provedbe Zaključka i primjene Metodologije na konkretnim primjerima.  

PREDLOŽENA PROCEDURA
 

Predložena procedura predstavljena je u prezentaciji mr.sc.Branimira Bosanca, dipl.ing.građ., te se nalazi ovdje.

PITANJA I ODGOVORI
 

PITANJE BR. 1. 
Koju metodologiju primijeniti za izračun povećanja jedinične cijene i kada se ona primjenjuje?

ODGOVOR:
Postoji samo jedna formula klizne skale koja koristi kombinaciju metoda indeksne i dokumentarne metode, a koja je u skladu sa Zaključkom Vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda (NN 71/2022).

Metodologija se, prema istom Zaključku, primjenjuje na neizvršene ugovore (za koje nije ispostavljena okončana situacija) i kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena.

Metodologija za izračun povećanja jediničnih cijena ugovara se aneksom ugovora između izvođača i naručitelja. Zatim izvođač šalje naručitelju zahtjev sukladno ugovorenoj metodologiji.

 

PITANJE BR. 2.
Koja se formula koristi za kliznu skalu?

ODGOVOR:
Formula je određena sa Zaključkom Vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda (NN 71/2022) i prilogom Metodologija za izračun razlike u cijeni građenja, a koeficijenti iz te formule analiziraju se za svaku stavku koja u svojoj grupi radova ima značajniji udio - okvirno je zasad definirano među konzultantima UKDG-a i dosadašnjoj ne baš bogatoj praksi, da se rade analize za stavke koje imaju udio veći od 5 % u svakoj grupi radova, ali se to može i prilagoditi sukladno specifičnostima projekta. Koeficijenti se izračunavaju kroz analizu ugovorene jedinične cijene na osnovu sastavnih dijelova jedinične cijene (fiksni dio – indirektni troškovi tvrtke i gradilišta, materijal, rad, gorivo, strojevi) na ukupnu jediničnu cijenu stavke.

 

PITANJE BR. 3.
U izračunu analize cijena za utvrđivanje povećanja jedinične cijene neke stavke mogu li se primijeniti normativi koje je izradio izvođač?

ODGOVOR:
Primarno, primjenjuju se normativi koji su javno publicirani/objavljeni i javno dostupni od neke relevantne institucije/izvora, kako bi se omogućilo da na različitim projektima svi izvođači za nekog naručitelja koriste iste normative. Izuzetno, ako za neku stavku/rad ne postoje normativi, mogu se primijeniti normativi koje je izradio izvođač, uz prethodnu provjeru njihove opravdanosti od strane nadzornog inženjera (preporučljivo je da nadzor osobno nazoči radu ili mjerenjima potrebnog rada na jednoj takvoj stavci - da se osobno uvjeri u opravdanost tako iskazanih normativa rada i utroška materijala koje je prethodno naveo izvođač).

 

PITANJE BR. 4.
Da li se u analizama cijena različitih stavki mogu primjenjivati različiti fiksni faktori firme (tzv „koeficijent a“)?

ODGOVOR:
Primjenjuju se dva faktora firme („koeficijenta a“):

  • Za sve radove koje izvodi direktno izvođač primjenjuje se jedan faktor firme, najčešće u rasponu od 1,10 – 1,30
  • Za sve radove koje izvode kooperanti izvođača radova primjenjuje se jedan manipulativni trošak, najčešće 1,05-1,08

Navedeni faktori predstavljaju jedinstveni uprosječeni iznos za sve stavke i sve grupe radova, bez obzira što je, možda, izvođač kod formiranja cijene svaki puta računao s različitim fiksnim faktorom za svaku različitu stavku.

Nije prihvatljivo za različite stavke primjenjivati različite faktore – ako se izvode na istom projektu.

 

PITANJE BR. 5.
Ako je izvođač ugovorio neku znatno višu jediničnu cijenu od one koja se može potkrijepiti analizom cijena, s obračunatim učešćem pojedinih sastavnih dijelova cijene, kako se obračunava/tretira nastala razlika? Npr. ugovorena je jedinična cijena armaturnog čelika s ugradnjom po cijeni od 12,00 kn/kg, a po naknadno verificiranoj analizi cijena ispada da, kad se obračunaju faktor firme, cijena materijala, rada, učešće energenata i strojeva, da sve te 4 komponente imaju ukupnu cijenu od npr. 10,00 kn/kg, a što s preostalom razlikom od 2 kn/kg?

ODGOVOR:
U analizi cijena svake ugovorne stavke se primjenjuju svi poznati elementi jedinične cijene. Nabavna cijena materijala dokazuje se isključivo kopijom plaćenog računa dobavljaču. Nadalje, cijena rada, ukoliko nije ugovorena, uzima se iz prihvaćenih VTR-ova ili se ugovara naknadno aneksom u kojem se definira i metodologija. Cijenu kompenzacije stroja i goriva kalkulira izvođač, kao i faktor firme koji predstavlja fiksni dio jedinične cijene te je isti za sve stavke ugovora. Ukoliko se nakon analize s uključenim svim komponentama jedinične cijene ne može opravdati ugovorena jedinična cijena u potpunosti (10 kn/kg umjesto 12kn/kg), razlika (2 kn/kg) se smatra dobiti izvođača i prelazi u fiksni dio jedinične cijene za predmetnu stavku te se na njega razlika u cijeni  ne obračunava.

 

PITANJE BR. 6.
Ako je izvođač ugovorio neku znatno nižu cijenu od one koja se može potkrijepiti analizom cijena, s obračunatim učešćem pojedinih sastavnih dijelova jedinične cijene, kako se obračunava/tretira  tako nastala razlika? Npr. ugovorena je jedinična cijena dobave i ugradnje armaturnog čelika od 5,00 kn/kg, a po analizi cijena ispada da, kad se obračunaju faktor firme, cijena rada, učešće energenata, strojeva da je cijena nabave materijala u kg armaturnog čelika bila samo 1,60 kn/kg (što je hipotetski nerealno), kako se to dalje obračunava u analizi povećanja jedinične cijene?

ODGOVOR:
Ukoliko je ugovorena jedinična cijena stavke nerealno niska – znatno je niža od tržišne cijene koja je vrijedila u trenutku nuđenja/ugovaranja, tada se analizi povećanja jedinične cijene pristupa na sljedeći način: Dokumentarnom metodom se dokazuje ulazna cijena materijala u toj stavci, a zatim se analiziraju i sve ostale komponente jedinične cijene: učešće faktora firme, rada, strojeva i energenata.

Zatim se utvrđuje ukupna tako dobivena jedinična cijena na bazni dan i određuje linerani postotak sniženja da se dobije ugovorena jedinična cijena. Taj % sniženja predstavlja komercijalni popust koji je izvođač dao u trenutku nuđenja/ugovaranja samo za tako nerealno nisko ugovorenu stavku. U daljoj razradi analiza povećanja cijena kroz indexe, koriste se dobiveni indexi od strane relevantnih izvora za povećanje/promjenu cijene za sve komponente jed.cijene i na kraju se na ukupno dobiveni iznos uvijek uračunava onaj isti komercijalni popust u % koji je izvođač dao u startu na tu jediničnu cijenu stavke.

 

PITANJE BR. 7.
Koji je relevantni indeks promjene cijene rada?

ODGOVOR:
Izvod iz DZS – prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama po NKD 2007  -  za građevinarstvo.

Odabire se jedna ili više kategorija od 3 ponuđene (zgrade, niskogradnja i specijalizirane građevinske djelatnosti) ovisno o vrsti radova za koje se izrađuje izračun povećanja jediničnih cijena. Npr. ukoliko kalkuliramo povećanje za radove na cestama na kojima imamo objekte, za stavke koje se odnose na ceste primjenjujemo indeks za niskogradnju, dok za radove na izgradnji objekata visokogradnje primjenjujemo indeks za zgrade.

DOKUMENTI
 

Relevantni prilozi za preuzimanje/download:

 

Prezentacija metodologije za izračun razlike u cijeni građenja - 09.09.2022.

Zaključak Vlade - 21.06.2022.

Prijedlog Metodologije UKDG, dopis Ministarstvu graditeljstva - 28.04.2022.

 

Utvrđivanje razlike cijene konzultantskih usluga na investicijama u graditeljstvu kod ugovora o javnoj nabavi radova

KRONOLOGIJA
 

Nakon što je Vlada RH usvojila Zaključak 022-03/22-07/228, ur. broj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda, te u nastavku i  Metodologiju utvrđivanja razlike u cijeni radova kod ugovora o građenju u slučajevima promjene cijena pojedinih elemenata na temelju kojih je cijena radova određena, u čijem je procesu definiranja i UKDG pokušala dati svoj aktivni doprinos, UKDG je krenula u izradu prijedloga utvrđivanja razlika u cijeni konzultantskih usluga na realizaciji takvih ugovora o građenju u postupcima javne nabave.

Analizom stanja na tržištu građevinskih usluga uopće utvrđeno je da je:

  • U razdoblju od 2020.g. došlo do znatnog povećanja vrijednosti građevinskih radova, a posebice vrijednosti nekretnina na tržištu.
  • Rast cijena građevinskih usluga uzrokovali su nagli rast cijena građ.materijala, energenata, te cijene rada
  • Kako bi se obračunale nastale razlike i primijenili gore spomenuti dokumenti koje je usvojila Vlada RH, došlo je do velike potrebe dodatnog angažmana konzultanata na takvim građevinskim projektima
  • Analizirajući ostvarene cijene usluga konzultanata u istom razdoblju, utvrđeno je da su iste stagnirale,  te da nisu pratile porast ostalih cijena u građevinarstvu, čime je došlo do njihovog realnog umanjenja i obezvređivanja

Iz svega navedenog, UKDG kao udruga koja zastupa interese svojih članica – konzultantskih društava u graditeljstvu i koja je usko povezana s našom komorom HKIG, odlučila je pokrenuti inicijativu za utvrđivanje razlike u cijeni i za konzultantske usluge.

Također, UKDG se snažno zalaže da se od strane javnih naručitelja prizna i adekvatno financijski vrednuje dodatni i povećani angažman konzultanata na obradi zahtjeva izvođača za priznavanjem razlike u cijeni građevinskih radova.

 Aktivnosti